Zarząd

Zarząd SMM kieruje bezpośrednio pracami Studium. Członkowie Zarządu sprawują nadzór administracyjny i merytoryczny nad realizacją programu naukowo-dydaktycznego uchwalanego przez Radę oraz reprezentują Studium na forum krajowym i zagranicznym.

Obecnie w skład Zarządu SMM wchodzą:

p.o. Dyrektora

Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. 22 58 92 209
email:b.kaminska@nencki.edu.pl

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
email:jacek.malejczyk@wum.edu.pl

Wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Programowej

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler

Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Mazowiecka 15
92-215 Łódź

email:wojciech.fendler@umed.lodz.pl