Zarząd

Zarząd SMM kieruje bezpośrednio pracami Studium. Członkowie Zarządu sprawują nadzór administracyjny i merytoryczny nad realizacją programu naukowo-dydaktycznego uchwalanego przez Radę oraz reprezentują Studium na forum krajowym i zagranicznym.

Obecnie w skład Zarządu SMM wchodzą:

Dyrektor

Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
ul. Pasteura 3
02-093 Warszawa
tel. 22 58 92 209
email: bozenakk@nencki.gov.pl

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1 a
02-097 Warszawa
zgaciong@hotmail.com

Wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Programowej


Prof. dr hab. Lucyna Woźniak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zakład Biologii Strukturalnej
ul. Żeligowskiego 7/9
90-643 Łódź